Keramika

Örän hili üpjün edýän tehnologiýa

Has oňat öndürijilik we az hyzmat ediş kelle agyrylary arkaly aşaky setiriňizi gowulaşdyrjak “Hi-Density” formulasyny görkeziň.

Öndürijilik beýany: Poroşok nitril rezin we import edilen grafit ýaly dürli ýokary hilli import materiallar bilen öndürilen önümler.

Poroşok nitril rezin polimer materiallaryndan işlenip düzülen modifikator.Fenolik rezinler bilen ýokary derejede sazlaşykly.Sürtülme jübüti bilen laýyklygy gowulaşdyrmak we sürtülme koeffisiýentini durnuklaşdyrmak.

Elastomer hökmünde oňat berkleşdiriji täsire eýe, önümiň täsirine garşylygy ýokarlandyrýar, önümiň könelmegini we gatylygyny peseldýär we önümiň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

Şeýle hem pes agyrlyk güýjüniň, ýokary temperatura garşylygyň, sesiň we hapalanmagyň aýratynlyklary bar.Sürtülme önümçilik pudagynda iň oňat ýelimleýji rezin.Dürli ýollarda ulag ulanmak üçin amatly.

img (3)
img (2)