Zawod gezelenji

Zawod we önümçilik setiri

“Feýing Tehnologiýasy” tehnologiki innowasiýalara uly ähmiýet berýär, önümçilik enjamlaryna maýa goýumlaryny yzygiderli artdyrýar, daşary ýurt ösen önümçilik awtomatlaşdyryş liniýasynyň tehnologiýasyny ornaşdyrýar we möhürleme önümçilik liniýalary we awtomatiki gurnama liniýalary ýaly birnäçe ösen enjamlara eýe.300-den gowrak hünärmen we tehniki işgäriň önümçiligiň her baglanyşygyny barlamak üçin IATF 16949: 2016 hil dolandyryş ulgamy sertifikatynyň iň soňky wersiýasyny bermekde öňdäki orunlary eýeledi.Zawoddan çykýan her bir önümiň ygtybarly, ygtybarly we ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek üçin önümi dolandyrmak boýunça berk düzgünler bar.

140e2337

1600T uly gidrawlik enjamlary

b32659eb

Debriya pressure basyş plastinkasyny gurnamagyň awtomatiki tapylmagy we gaýtadan işlenişi

b7a128e2

Tormoz ýassygy 1

39805a0d

Dört sütünli gidrawlik press

82e2c664

Iki agramly boş poroşok gaplaýyş maşynyny götermek

431be380

Takyk CNC sim kesýän maşyn

Gözleg we gözleg

Welaýat derejesindäki tehnologiýa gözleg we ösüş merkezi - Enjam materiallary, formulalar, prosesler we synag üçin dört gözleg we ösüş merkezinden ybarat tormoz interfeýsi sürtülme in Engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg instituty, dürli deprek we disk tormozy goşmak üçin goşmaça 50 million ýuana maýa goýdy ýassyklar, gysgyçlar Sürtülme diskleri we beýleki degişli synag enjamlary.Gözleg we gözleg merkezi döredilenden soň, kompaniýa Huangshan Feiying-iň öňdebaryjy tehnologiýa bilen innowasiýa kärhanasyny gurmagynyň esasy hereketlendiriji güýjine öwrülen tormoz torlaryny, gysgyçlary we beýleki önümleri garaşsyz gözleg we işläp düzmek we tehnologiki taýdan kämilleşdirmek ukybyna eýe.

Ylmy we tehnologiki innowasiýa kärhanany ösdürmegiň esasy öndürijilik güýji.Kompaniýa tehnologiýa gözleglerine we ösüşine uly ähmiýet berýär we enjam enjamlaryna maýa goýumlaryny yzygiderli artdyrýar.% Yllyk 10% artýan maýa goýum kärhana önümleri üçin gözleg we ösüş gaznasy hökmünde ulanylýar we laboratoriýa doly.Şol bir wagtyň özünde zehinleri ösdürmäge we ornaşdyrmaga üns berýär.Kompaniýanyň 400-den gowrak işgäri bar, şol sanda bakalawr derejesi we ondan ýokary 78 adam.Häzirki wagtda ylmy gözleg toparynyň 20 agzasy bar, şol sanda 15 sany ýokary hünär derejesi we 5 inersener.Döredileli bäri bu kärhana, Zhejiang uniwersiteti, Huangşan uniwersiteti, Sýanýan metal däl mineral gözleg we dizaýn instituty we akademiýa ýaly 6 sany ýokary okuw mekdebi bilen bilelikde senagat-uniwersitet-gözleg hyzmatdaşlygynyň we bilelikdäki gözlegiň täze modelini döretdi.Ylmy we tehnologiki üstünlikleri özgertmek nukdaýnazaryndan, kompaniýa soňky ýyllarda 29 sany peýdaly model patentini, 6 oýlap tapyş patentini we 1 programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugyny gazandy.Awtoulag deprek tormoz torlary üçin milli standartyň ilkinji taýýarlaýyş bölümi hökmünde, sürtülme materiallary we daşky gurşawy goramak ülňüleri üçin ylmy ülňüleriň kesgitlenmegine we ugrukdyrylmagyna möhüm goşant goşdy.

284698ad

Awtoulag debriya dinamiki aýralyk çydamlylygy synag skameýkasy

5d8c3f3a

Synag maşynyny süýräň

dd5950ce

Sürüji diskiň burulýan häsiýetleri synag enjamy 1

9592c107

8000 inertial ulagyň tormoz synag skameýkasyny ýazyň

9f5cacfa

Üýtgeýän tizlik sürtülme synag enjamy

Şöhratlar we sertifikatlar

b461e473

ilkinji taýýarlaýyş bölümi

2021b5bd

ýokary tehnologiýaly kärhanalar

98d4ad53

IATF16949

eb3afb8a

Hytaýyň sürtülme materiallarynyň hemişelik geňeş agzasy

0d5346c4

Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasy

Invention patent

Oýlap tapyş patenti

Invention patent1

Oýlap tapyş patenti1

284c7424

Peýdaly patent