Tassyklama

BPW

TOUGHPROD tarapyndan öndürilen tormoz torlary ussatlykda gaty gowy we zerur ölçegden gyşarmaýar.Gaplamak gutusy hem talaplarymyza görä doly özleşdirilipdir we gaty owadan görünýär.Her bir hyzmatdaşlyk meniň talaplarymy doly kanagatlandyryp biler, bu bolsa bizi köşeşdirýär we önümleriň hili hemişe gaty durnukly bolýar, bu meniň olar bilen hyzmatdaşlygy saýlamagymyň iň möhüm sebäbi.

—— Satyn alyjy Damiano Binaghi

YNSAN

Önümi gurmak aňsat, uzak ömri bar we tygşytly.Recentlyakynda satyn alan keramiki sütün önümleriniň hili bazara bäsdeşlik edýär.Hyzmat garaýşy hem gaty gowy, maglumatlar öz wagtynda jogap berilýär we ulanylyşdaky soraglar sabyrlylyk bilen düşündirilýär.

—— Önüm tehnigi Şuwik Kumar Bagçi

BENZ

TOUGHPROD-yň önümiň kär derejesi gaty ýokary, ýöne uzak möhletli transport sebäpli birnäçe önüm ýolda zeper ýetdi, ýöne bu meseläni örän çalt we ajaýyp çözdi.Diňe zeper ýeten önümleriň öwezini dolmak bilen çäklenmän, käbir täze önümlerini hem berdiler.Işleri çyn ýürekden alyp barýarlar we ynamdar hyzmatdaş.

—— Satyn alyjy Bill Gate