Tormoz torlaryny we debriyaj gurnamalaryny öwrenmäge we ösdürmäge üns beriň, önümçiligi optimizirläň we hilini ýokarlandyryň

https://www.toughprobrake.com/products/

1995-nji ýylda esaslandyrylan Feýing milli ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, gözleg we gözleg işlerinde, dürli içerki we import edilýän orta we agyr ulagly tormoz çyzgylaryny, awtoulag gysgyçly disk gurnamalaryny we basyş plastinka gurnamalaryny öndürýär we satýar.Hytaýda sürtülme materiallarynyň belli öňdebaryjy kärhanalarynyň biri, Hytaý sürtülme we möhürleýji materiallar birleşiginiň ýerine ýetiriji direktory we awtoulag deprek tormoz torlary üçin milli standartyň ilkinji taýýarlaýyş bölümi.Uzak ýyllaryň dowamynda Hytaýyň awtoulag zapas şaýlary pudagynda iň meşhur on marka, Hytaýyň söwda ulagynyň iň meşhur markasy we Hytaýyň söwda ulagynda iň täsirli marka hökmünde baha berildi.

Awtoulag zapas şaýlary kompaniýalary adaty B2B iş modelidir we OEM-lere gaty baglydyr.Adaty bölek kompaniýalarynyň köpüsi, kompaniýanyň marka binasyna garanyňda tehnologiýa, enjamlara, çykdajylara we baglanyşyklara has köp üns berýärler.Esasy bazaryň satuwyndan we eksportynyň üç esasy iş pudagynda hakykatdanam güýçli marka habardarlygyna eýe bolup biljek kompaniýalar gaty az we köpüsi daşary ýurt ýa-da bilelikdäki kärhanalar tarapyndan monopoliýa edilýär.Bütin Hytaý bazary çalt ösüş döwründen aksiýa bäsleşigi döwrüne geçip barýarka, önümleriň birmeňzeşligi kärhananyň ösmegi üçin umumy meselä öwrüldi we meşhur markalar bäsdeşlikde tapawutlanýan artykmaçlygy eýeleýärler we tapawutlanýar. Bäsleşik.marka baýragyny almak üçin.

—–AT Kernni Auto Awtoulag zapas şaýlary kärhanalarynyň söwda markasy》

“AT Kearney”, hytaý kärhanalarynyň bölekler pudagy barada çuňňur düşünje berýän dünýädäki iň ýokary maslahat beriş guramasydyr.Adaty kärhanalar önümleri we hyzmatlary bazara “itekleýär”, markaly kärhanalar ulanyjylara satyn alanda markany kesgitlemäge mümkinçilik berýär we şeýlelik bilen bazary “çekýär”.Feýing dünýä inen gününden başlap, “Fibe adaty, gahrymançylykly” kärhana ruhuny öňe sürýär we adaty ýoldan çykmaýar.Markany ösüşiň her ädimine birleşdiriň.


Iş wagty: Iýun-22-2022