00okary öndürijilikli bahaly plastinka disk ýük awtoulaglary 90021 satylýar

Gözleg we ösüş ugry hökmünde täze enjamlary we galyplary alyp, çig mal synagy we derňewi, sürtülme materialyny ösdürmek, galyndylary ösdürmek, ýörite enjamlar we manipulýator bilen fiziki we himiki derňewden, material derňewinden, galyndylaryň ösüşi, enjamlaryň ösüşi we ş.m. ösüş mümkinçilikleri.img (1)

Täze müşderiler üçin önümleriň hilini barlamak üçin mugt nusgalar beriň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Gözleg we gözleg materiallaryny goşuň

Soňky ýyllarda ýüze çykan dürli ýagdaýlara we önümiň hilini ýokarlandyrmagyň asyl niýetine jogap hökmünde tehniki bölüm bu üç materialyň gözlegini we ösüşini amala aşyrdy we bölümiň formulalaryna ulandy we käbir formulalary kämilleşdirdi.

Gowulaşma täsiri, hyzmat ediş möhletinden tormoz tejribesine çenli dürli derejelere çenli kämilleşdirildi.

① Bentonit

Önümiň tormoz rahatlygyny gowulandyryň we sesi netijeli azaldyň.

5 3258 grafit

Önümiň çalgy effektini gowulandyrmak, önümiň gatylygyny peseltmek we önümiň tormoz güýjüniň durnuklylygyny saklamak.

16 6816 rezin

Önümiň ýelmeşmegini we ýylylyga garşylygyny gowulandyrmak.Önümiň ömrüni 8% ýokarlandyryň

Spesifikasiýa

Surat belgisi: 90021

Ady: Φ420 (pes gapak)

Aýratynlyklary: 420X220

Gurmak deşikleriniň sany: 12XΦ11

Ulanylýan modeller: Jinlong, Yutong we beýleki awtobuslar, XCMG kranlary, Weichai, Yuchai, Deutz hereketlendirijileri

Debriyaç basyş plastinkasy

100% möhüm ölçeg, döwülmegi kesgitlemek

Dürli ulaglar üçin doly modeller

Dürli bazara kanagatlandyrmak üçin onlarça dürli formula

No.ok.

Spesifikasiýa

80010

430x260-10x52.3

80042

430X240-24X50

80047

308X191-10X38.4

80076

255X160-24X25.6

No.ok.

Spesifikasiýa

deşikler

deşik

80010

430X240

12XΦ11

---

80042

420X220

12XΦ11

---

80047

275X170

6XΦ9

3XΦ6

80076

300X190

10XΦ10.7

2X-10

Model tablisasy

Kategoriýa

No.ok.

Ulanylýan modeller

Debriyaj diski

80010

Uýgunlaşma: Shaanxi Awtoulag Delong * 6000 we beýleki 500-580 at güýji

80042

Uýgunlaşma: 310-500 at güýji bolan “Dongfeng Tianlong” flagman (kiçi tabak) we ş.m.

80047

Uýgunlaşma: Foton, Omark we beýleki ýokary derejeli ýeňil awtoulaglar

80076

Uýgunlaşma: Foton, JAC ýokary derejeli ýeňil awtoulaglar

Debriyaj basyş plastinkasy

90004

Uýgunlaşma: Dongfeng, Foton, Sinotruk we ş.m. 310-520 at güýji (Univershliumumy)

90021

Jinlong, ututong we beýleki awtobuslar, XCMG, Weichai, Deutz we ş.m.

90044

Uýgunlaşma: 3 tonna forklift (Forklift)

90069

Uýgunlaşma: Foton, JAC we beýleki ýokary derejeli ýeňil awtoulaglar

Deprek

tormoz torlary

4551

trailer

4705

trailer

19032

BPW

19094-nji ýyl

BPW

19246

Sinotruk

19487

Demirgazyk Benz

19488

Demirgazyk Benz

19581

Dronmandan soň

19582

Dronmandan soň

Disk

tormoz torlary

5200

---

5300

---

29087

Demirgazyk Benz, Skaniýa, Şanxi agyr awtoulag

29228

BPW

DA05

Delong Bridge, Auman ETX

2000-den gowrak SKU bar
Dürli önüm formulalaryny we daşky görnüşlerini özleşdirmegi goldaň
Önümler orta we ýeňil awtoulaglary, ýolagçy awtoulaglaryny, in engineeringenerçilik ulaglaryny, gämileri, awiasiýa we beýleki ugurlary öz içine alýar

1. 35 million önümiň ýyllyk önümçiligi

2. Ösen we kämil material formulasy we öňdäki hil barlagy uly maglumat merkezi

3. ISO14001 / IATF16949 hil şahadatnamasyna eýe bolmak

OE standarty, CCC kepillendirilen

Klassifikasiýa

img (3)

Debriyaç basyş plastinkasy

Daşary ýurtdan getirilen polat, söndürilen bahar barmaklary, güýçli we könelişenMöhüm gowulaşdy.

Heatylylygyň ýaýramagyny üpjün etmek, ýokary temperatura deformasiýasynyň öňüni almak, gowulaşdyrmak üçin ýokary güýçli metal plastinkaRahatlyk we durnuklylyk.

Debriyaç diski

Asyl standart debriya special ýörite sürtülme materialyny ulanyp, daşky gurşawa çydap we önümçiligi uzaldyp biler.

Önümiň ömri.

Designedörite döredilen tolkun pru .in plastinkasy, debriyajyň gatnaşygyny uzaldyp, Smooth başlangyjy edip biler.

img (4)

Ajaýyp görnüş

Debriyaj bilen işleýän disk gurnama (ajaýyp görnüş) Süňk materialyny emele getirmek üçin import edilýän aramid süýümi, aýna süýümi we mis sim ulanylýar, ýokary temperatura çydamly rezin we rezin ýelimleýji hökmünde ulanylýar, import edilýän sürtülme öndürijilik sazlaýjylary, ýokary hilli doldurgyçlar we ösen tehnologiýasy.öndürildi.Önümiň oňat gatnaşygy, ýokary temperatura garşylygy, sürtülme garşylygy we durnukly sürtülme koeffisiýenti bar.Dürli ulaglar üçin, esasanam orta we agyr söwda ulaglary üçin amatly.

Super güýç görnüşi

Debriyaj bilen işleýän disk gurnama (aşa güýçli görnüş) Süňk materialy ýokary hilli aýna süýüminden, ýokary hilli himiki süýümden we ýokary komponentli gyzyl mis simden, ýokary temperaturaly rezin we rezin ýelimleýji we ýokary hilli ulanylýar; import edilýän sürtülme öndürijilik sazlaýjylary we ýokary hilli doldurgyçlar ulanylýar.Önümçilik üçin ösen tehnologiýa bilen we ş.m.Ajaýyp bogun tekizligi, könelişme garşylygy we ýokary temperatura garşylygy, örän durnukly sürtülme koeffisiýenti, ajaýyp ulanylyş amatlylygy we dürli modellerde giňden ulanylyp bilinýän köp sanly amaly bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň